KLAZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO – w związku z umową o wykonywaniu świadczeń w ramach wolontariatu.

Kto jest administratorem Twoich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kultury Bezpieczeństwa z siedzibą w Łozienicy, ul. Prosta 32, Łozienica 72-100, działającą na podstawie wpisu do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704391, NIP 8561874568, REGON 368860401
Z kim możesz się skontaktować? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych możesz skontaktować się z: [email protected]
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane Cel przetwarzania Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Dochodzenie ewentualnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora
Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora
Komu udostępniamy Twoje dane? Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

1)     podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;

2)     podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, kurierskie oraz pocztowe);

3)     podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

4)     naszym kontrahentom, w związku z realizowanymi umowami.

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu okresu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.

Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych? W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

Czy podanie danych jest obowiązkowe? Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy.
O czym jeszcze powinieneś wiedzieć? Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG.